Ενημερωτικό Φυλλάδιο Γονέων

Απουσίες Μαθητών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και τα όρια τα οποία ισχύουν στο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).

Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 1. επαρκή
 2. ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και
 3. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή Γυμνασίου όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
 2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.
 3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή Γυμνασίου όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Φοίτηση μαθητών Λυκείου

«Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα»

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α ?) ενημέρωση γονέων-δικαιολόγηση απουσιών».

Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

 

Αξιολόγηση Μαθητών

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία συνεχής παιδα­γωγική διαδικασία. Παρακολου­θείται η πορεία μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα αποτελέσματα της και εκτιμώνται, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχο­λείου. Κύριος στό­χος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, κα­θώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και κηδεμόνων για τα αποτελέσματα των προσπα­θειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύ­τερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση του μαθητή στο Λύκειο προκύπτει από:

 1. Την προφορική βαθμολογία σε 2 διδακτικά τετράμηνα,
  • 1ο από 11-9ου μέχρι 20/01ου
  • 2ο από 21-1ου μέχρι ?/5ου

Η αξιολόγηση του μαθητή στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

 1. Την προφορική βαθμολογία σε 3 διδακτικά τρίμηνα,
  • 1ο από 11-9ου μέχρι 30/11ου
  • 2ο από 1-12 μέχρι 28/2ου
  • 3ο από 1/3ου ? ?/5ου όπου λαμβάνουμε υπόψη:
   • α) την καθημερινή προφορική εξέταση,
   • β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
   • γ) τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο από τα τρία τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση,
   • δ) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι,
   • ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
  • Την γραπτή βαθμολογία στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου ? Ιουνίου στα 3/5 = 60% ύλης.

Μαθητής που για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος αποδεικνύεται από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο δεν μπορεί να εξεταστεί γραπτώς εξετάζεται προφορικά και αξιολογείται με βάση μόνο την προφορική εξέταση.

 

Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Κατά Μάθημα (Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β΄)

Γυμνάσιο: Ο ετήσιος βαθμός, σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφα­λαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμη­νιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετά­σεων Ιουνίου. Ενώ όταν δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.

Λύκειο: Ο ετήσιος βαθμός, σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφα­λαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/2 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των δύο τετραμη­νιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετά­σεων Ιουνίου, που εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. Ενώ όταν δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία το 1/2 του αθροίσματος των δύο τετραμη­νιαίων βαθμών.

 

Συμπεριφορά Μαθητών

Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να συμμορφώνονται έμπρακτα προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και γενικότερα προς τις αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τόσο τους καθηγητές τους όσο και τους συμμαθητές τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μαζί αποτελούν τη σχολική κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει σωστά έχει ανάγκη από κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη ακρίβεια. Η ασέβεια και η αυθάδεια στον καθηγητή τους, η κακή συμπεριφορά στους συμμαθητές τους επιφέρουν αντίστοιχες κυρώσεις.

Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν και αυτές μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου και στην τήρηση από τους μαθητές της απαραίτητης ευταξίας. Οι μαθητές ανάλογα με το παράπτωμα, μπορούν να υποστούν (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄):

α. παρατήρηση, β. επίπληξη, γ. ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ. αποβολή μιας, δύο ή τριών ημερών από τα μαθήματα, ε. πενθήμερη αποβολή από τα μαθήματα και στ. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλή σχολική χρονιά!